Kontrakten i kollektivhuset Kombo kommer att fördelas utifrån turordning. Turordningen avgörs utifrån hur länge du varit medlem i föreningen. Din kötid startade den dag din första inbetalning kom in på vårt konto.

Utöver detta finns en rad krav som du måste uppfylla för att få teckna kontrakt. Familjebostäder ställer vissa krav, och vår egen förening ställer andra krav. Här sammanfattar vi dem.

KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN KOMBOS KRAV

  • För att få skriva hyresavtal med Familjebostäder för boende i kollektivhuset Kombo, så måste du fortsatt vara medlem i kollektivhusföreningen Kombo samt ha läst och ställa dig bakom innehållet i föreningens visionsdokument. 
  • Detta innebär att du också förstår och accepterar att ett boende i kollektivhus förutsätter ett engagemang utanför din egen lägenhet, som till exempel styrelsearbete, att delta i gemensamma matlag och att ta hand om gemensamma utrymmen.
  • Du måste ha läst boken ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap”. Detta gäller vare sig du gått studiecirkel tidigare eller avser göra det under 2020.* Mer information om hur du köper boken finns här.
  • Du måste ha gått en studiecirkel om kollektivhusboende, arrangerad av Kombo eller boföreningen Framtiden. För dig som ännu inte gått kommer nya kurser erbjudas under 2020.
  • Du som avser gå en studiecirkel under hösten 2020 måste ha läst ut ovan nämnda bok före studiecirkeln börjar. Ett tips är att köpa den redan nu!

*Till följd av Covid 19 har det tidigare kravet om att göra studiebesök på kollektivhus bytts ut mot krav om att läsa boken istället. Detta önskar vi att även du som gått studiecirkel tidigare gör, om du inte läst den. 

FAMILJEBOSTÄDERS KRAV

Följande text är hämtad från Familjebostäders hemsida.

Inför kontraktsskrivning behöver du uppvisa intyg som rör ekonomi och tidigare boende. Som utgångspunkt gäller att varje ärende ska prövas individuellt och särskilda omständigheter som finns i ett enskilt ärende kan beaktas.

Ekonomi

För godkännande krävs det att den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. För år 2020 är beloppet 5 002 kronor för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 8 264 kr. Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 4 132 kr, medboende behöver uppfylla resterande belopp. För att få sammanräkna sin inkomst med medboendes inkomst, måste medboende varit skriven på samma adress som huvudsökande i minst 12 månader, eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller säljer sitt nuvarande ägande.

Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studiebidrag, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från Stockholms kommun, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.

Referenser från tidigare boende

Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalt hyra i tid de senaste sex månaderna. Sökande ska inte ha varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet. Har den sökande blivit avhyst på grund av hyresskuld kan hen prövas som hyresgäst tidigast ett år efter att det tidigare hyresavtalet upphört. Den eventuella hyresskuld som finns skall vara betald innan prövning sker. Om avhysningen avsåg störningar i boendet kan prövningen ske tidigast tre år efter det att det tidigare hyresförhållandet upphört.

Om sökande eller medboende har bostad kräver hyresvärden att uppsagt hyreskontrakt alternativt förmedlingsuppdrag med mäklare för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas. Eller att bilaga om avyttran av bostad tecknas i samband med hyresavtalet.

Kreditvärdighet

Om den sökande har betalningsanmärkningar sker en individuell prövning om han/hon trots dessa kan godkännas som hyresgäst. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar samt ålder på dessa. Om den sökande har en skuld ska upprättad avbetalningsplan/skuldsanering styrkas, avbetalningsplanen/skuldsaneringen ska ha varit aktiv i minst 6 månader. Den sökande får inte ha anmärkningar eller skulder som är relaterade till tidigare boende.

Medboende

Medboende är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med den huvudsökande om den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för godkännande. För att få sammanräkna sin inkomst ska huvudsökande och medboende varit skrivna på samma adress i minst 12 månader. För att kunna skriva med den medboende på hyresavtalet behöver medboende vara make/maka till huvudsökanden eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller sälja sitt nuvarande ägande. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.