Kombos regler för förmedling av lägenheter

I Kombo finns en kontaktgrupp som är adjungerad av styrelsen att fatta beslut om nya hyresgäster.

Intern förmedling

När en lägenhet blir ledig erbjuds den först internt i huset. De som har rätt att intresseanmäla vid intern förmedling är

  1. Nuvarande kontraktsinnehavare
  2. Sambos som inte står på kontrakt
  3. Inneboende som är medlem i föreningen, har bott i huset minst tre månader och har deltagit i matlag och städlag i minst tre månader

När en lägenhet tilldelas internt gäller följande turordningsprincip:

  1. För kontraktsinnehavare: datum för kontraktsskrivning av det senaste kontraktet
  2. För sambos utan kontrakt: datum för inflytt i huset

Förtur kan beviljas i vissa fall, t.ex. för en medlem som har en ekonomisk situation som medför att hen inte anser sig ha råd att bo kvar i huset. Undantag från turordningsprincip kan också göras om en person som intresseanmäler som inte har deltagit på förväntad nivå i matlag och städlag under de senaste tre månaderna.

Extern förmedling

Ledig lägenhet som ingen boende i huset intresseanmäler på erbjuds till intressemedlemmar i Kombo som har betalat sin medlemsavgift och har deltagit i en introduktionsträff under de senaste 12 månaderna och därefter meddelat fortsatt intresse. Introduktionsträffar hålls regelbundet under året.

Kötid räknas från den dagen den första medlemsavgiften betalats in. Lägenheter förmedlas efter turordningsprincip med kompletterande kriterier:

Köande som anmält intresse med längst kötid bjuds in till matlag samt träff med Kontaktgruppen. Om man inte kan delta vid matlag och träff med Kontaktgruppen förverkar sin möjlighet till kontrakt, oavsett anledning. Om det finns särskilda skäl kan undantag göras från kravet på att delta i matlag.

Turordningsprincipen tillämpas som utgångspunkt, men denna kan frångås om

  1. Det behövs för att bibehålla balans i mångfald i Kombo kring olika åldersgrupper
  2. En intressemedlem bedöms inte ha förstått förväntningarna på medlemmar i kollektivhus eller om hen uppenbart inte kommer att passera Familjebostäders prövning, eller av annan anledning ses som olämplig för boendeformen.

Förfarande vid byte

Lägenhetsinnehavare i Kombo som vill byta lägenhet med utomstående har rätt att göra så under förutsättning att Familjebostäder och Kollektivhusföreningen godkänner det. Även i denna situation tillämpas samma krav och förfarande som ovan med introduktionsträff och träff med Kontaktgruppen.