Fambos prio studentbostäder

Möte med Familjebostäder 130529:

Studentbostäder mer prioriterade!

Anja Norman, chef nyproduktion FB, Thomas Stadig, ekonomichef FB, Ingela Blomberg föreningen Framtiden, Susanna Renkert, Niklas Krantz, Mette Kjörstad, alla Kombo.

Anja Norman:
Familjebostäder tillträder fastigheten Kvarnberget 2 i juni.
Det finns olika verksamheter där idag, demensboende, studentlägenheter, korttidsboende, allt blockförhyrt av Micasa. Evakueringsplanen av demensboendet inte klart, måste ske samtidigt som samråd och projektering.

Om FB ska gå in o drifta huset måste det först klargöras hur statusen på huset är, om huset behöver stambytas, en teknisk inventering av fastigheten behöver göras , och FB behöver få tillgång till ritningar o handlingar, vilket FB inte har i nuläget. Teknisk inventering innebär bl. a att se vad som behövs göras med huset, kostnader för att bygga om respektive kostnader för rivning o nybygge. Den tekniska inventeringen kommer att visa om FB väljer att bygga om eller riva och bygga nytt på tomten.

Om nybygge behövs ny detaljplan/strukturplan och det kan ta 2 år o sedan bygge 1-1/2 år…
Om ombyggnation behövs inte detalj/strukturplan.

Det är 4 huskroppar med förbindelsegång mellan olika lokaler. Gårdar mellan flyglarna.

En strukturplan för Rinkeby tas fram nu i samverkan mellan berörda fastighetsägare, bl.a.a Svenska Bostäder och FB… Andra??? Strukturen omfattar fler fastighetsägare och alla måste vara med på (de gemensamma) besluten. När strukturplanen är klar i höst, ska arkitekt anlitas och (kostnads?) kalkylhandling tas fram. Från FB arbetar Fredrik Ljungholm och Gabriella Grandinsky med detta, närvarande vid mötet från FB Thomas S och Anja N kunde därför inte svara på frågor om hur det arbetet går.

Kollektivhus är en av flera idéer, andra, (mer prioriterade?) är studentlägenheter (FB har krav från ägarna att bygga 100 studentlägenheter) eller forskarbostäder, FB har fått förfrågningar från KTH och KI om att blockhyra forskarbostäder. Om huset ska stå kvar i befintligt skick så kommer det att nyttjas för studentbostäder de kommande 5-10 åren.

Fråga: Är kollektivhus med som alternativ i o båda scenarios – rivning/nybygge OCH ombyggnadsscenariot?
Svar: Nej, kollektivhus mer troligt vid ombyggnad av den befintliga byggnaden. Om det skulle bli nybygge har kontorslokaler diskuterats.

FB vill ”inventera intresset” från Kombo (och andra)
Svar från Kombo: Våra medlemmar har blivit lovade att FB ska bygga kollektivhus, i omgångar, på olika platser, och Rinkeby är 4 eller 5 gången, skepsis och besvikelse gör att medlemmarna är avvaktande, Förslaget från FB är så vagt och osäkert idag att man inte kan förvänta att folk ska anmäla sig, dessutom vet inte FB själva om det faktiskt kommer att finnas något att anmäla sig till. När FB är konkreta och inbjuder till samverkan kring husets utformning, är vi övertygade om att det går att fylla ett hus med 40-50 hushåll.

fråga: det står i FB:s verksamhetsplaner att ni ska verka för att bygga kollektivhus..?
Otydligt svar, vad som står i FB:s verksamhetsplaner verkar inte tolkas (av TS) som bindande..

fråga: Moskén ligger närmare nere i backen”
Svar: Fastigheten ligger i kant med fasaden på moskén.

Ingela: Kollektivhuset kräver 40- 45 lägenheter, ettor till femmor.. 400 kvm gemensamt, korridorerna är som återvändsgränder..
FB: Idag har huset endast ettor o ett fåtal tvåor, det måste slås ihop, man måste utreda kring bärande väggar etc.

Det vid förra mötet utlovade stormötet i höst blev ändrat till ett mindre möte med styrelserna och FB.

Ingela: I Malmö är det inflyttning nu för kollektivhuset, det liknar vårt projekt, också allmännytta. Är FB intresserade av att ha kontakt med MKB kring detta?
Otydligt svar, verkar vara ett Nej.

Vi berättade om det planerade mötet med politiker på ABF den 10 oktober, TS var positiv till det eftersom det är politikerna som bestämmer och ger uppdrag (tolkat av Mette som: inte ”intressegrupper”, dvs kollektivhus ses inte som ett uppdrag på samma sätt som studentbostäder tex)
Kontenta:
FB vill veta hur många som vill flytta till ett hus som de inte ens vet om det ska byggas
Vi har inte blivit inbjudna till kontakt med de som jobbar med strukturplan
Studentlägenheter och forskarlägenheter går före kollektivhus
FB vill inte ”pressas” med fler frågor eftersom de (TS) inte kan ge fler svar.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *