Idemöte på ABF

Idémöte om politiskt seminarium om kollektivhus

Närvarande:

KOMBO: Jenny, Elin, Susanna, Cecilia, Anders, Karin

Tyresö Kollektivhusförening: Hjördis, Edward, Maria

HållkollBo: Margareta Mygg
Den 5 mars träffades representanter från de tre kollektivhusföreningarna KOMBO, Tyresö och HållkollBo för att diskutera eventuellt intresse av att samarrangera ett offentligt möte och seminarium med politiker om kollektivhusboende.

Bakgrunden till mötet och förslaget till ett politiskt seminarium är den upplevda bristen på medvetande om och intresse av kollektivhusboende bland både allmänheten, bostadsföretag och politiker.

Mål med ett offentligt möte:

·        Att göra byggandet av fler kollektivhus till en viktig bostadsfråga.
·        Att skapa en stark opinion för fler kollektivhus.

Idédiskussion:

Kollektivhusföreningarna vill bjuda in lämpliga politiker att tala på seminariet och att delta i panelsamtal om byggande av fler kollektivhus. Det diskuterades huruvida vi skall lyfta konkreta politiska frågor och om vi borde lämna fram konkreta förslag? Vi vill försöka få politikerna att koppla ihop byggandet av fler kollektivhus med en av sitt respektive partis kärnfråga.

Vi diskuterade de hinder som finns för byggandet av kollektivhus, framförallt problemet med höga priser och kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Även att regelverket för passivhus och byggnormerna i viss utsträckning kan förhindra byggandet av kollektivhus.

Vi kom fram till att på det offentliga mötet är det viktigt att vi lyfter fram frågor som de berörda politikerna faktiskt kan påverka. D.v.s. att det planerade mötet inte är rätt forum för vidare diskussioner om huruvida det ekonomiska systemet vi har idag är bra eller dåligt.

Möjliga frågor vi önskar att politikerna besvarar på seminariet:

·        Hur anvisas marken? Kan vi omdefiniera hur marken anvisas för att inkludera andra värden än de ekonomiska t.ex. sociala och miljömässiga värden?
·        Skall det vara tvingande för kollektivhus att vara med i bostadsförmedlingen?

Programskiss:

Förslaget är att kollektivhusföreningarna tillsammans arrangerar ett offentligt möte och seminarium på ABF-huset i sep-okt 2013 – ett år före valet.

Kl 18:00-20:00 en vardagkväll då vi tror att vi har större chans att få dit de önskade politikerna en vardag än en helgdag.

  1. Allmän information om kollektivhus. Vad innebär det för individen att bo i kollektivhus? Vilka samhällsvärden har kollektivhusboende? Bl.a. Det är ett boende som är gynnsamt för kommunen då det avlastar hemtjänsten och annan samhällsservice.
  2. Politiker 1: Besvarar en i förväg ställd fråga om vilka hinder som idag finns för byggandet av fler kollektivhus och de lösningar de kan se på detta.
  3. Politiker 2:
  4. Fika med mingel och utställning om befintliga kollektivhus i Sverige. Föreningen KollektivhusNu har en utställning som vi skall be att få använda oss av.
  5. Politiker 3 (Hur många skall tala?)
  6. Panelsamtal: Inom vilka samhällsfrågor kan kollektivhusboende vara ett positivt bidrag? Vilken roll kan byggandet av fler kollektivhus ha i satsningar på hållbara städer?
  7. Avslut

Identifierade arbetsuppgifter:

·        Ta fram en lista på politiker vi vill ta kontakt med. Vilka politiker vill vi vända oss till? Stockholm? Kranskommuner?
·        Ta fram en programbeskrivning och bakgrundsmaterial för att använda när vi säljer in idén om seminariet till politiker m.fl.
·        Sätta upp ett nytt möte i maj för att arbeta vidare med förslaget, arbetsgruppen i KOMBO kommer med förslag på datum.

/Jenny Wanselius – KOMBO

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *