Kollektivhusföreningen KOMBO:s verksamhetsberättelse 2021

Förord

År 2021 var ett viktigt år för kollektivhusföreningen KOMBO eftersom vi flyttade in i huset och skapade vårt nya boende. Samtidigt präglades året av en lång raldes. Under våren 2021 hölls både boendemöten och styrelsemöten digitalt.

Vår verksamhetsplan för 2021 tog avstamp i KOMBO:s vision och stadgar. I dessa dokument framgår bland annat att vi ska

• sträva efter att i samverkan förenkla vardagslivet och skapa en social gemenskap
• verka för ett öppet och aktivt föreningsarbete med demokratiska metoder
• sträva efter att uppfylla föreningens mål om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Den 1 juli flyttade de första hyresgästerna in i Kollektivhuset KOMBO. I huset finns 33 lägenheter.

Styrelsens arbete

Den nuvarande styrelsen har bestått av följande personer:

Ordinarie:
Ingrid Schmidt – ordförande Anders Törnqvist – kassör Leo Valentine
Andrea Martinez
Kajsa Hallberg Adu
Maria Dahlberg
Ania Janerud – adjungerad

Suppleanter: Niklas Krantz Mette Kjörstad

Gunnar Vagerstam, Erik Geijer och Julia Vedberg deltog i styrelsearbetet under våren 2021. Julia och Gunnar valde att inte flytta in i huset och Erik Geijer valde att lämna styrelsen under hösten. På det extra årsmötet i september 2021 valdes Leo Valentine, Andrea Martinez, Kajsa Hallberg Adu och Maria Dahlberg in i styrelsen.

Om möten

Under våren planerade och genomförde styrelsen sju protokollförda boendemöten via videomötestjänsten Zoom (boendemöte användes som benämning på dessa möten fram till inflyttning). Årsmötet den 24 januari, när bland annat styrelsen valdes, genomfördes även det på Zoom. Huvudfokus under många av mötena var bland annat att kommunicera kring processen med färdigställandet av huset, få rapporter från de olika arbetsgrupperna och lära känna våra kommande grannar.

Den 27 juni hölls det första mötet med några av oss på plats i huset. Vid vårens möten fattades också de första besluten om inköp av möbler, bland annat till matsalen. Det första riktiga husmötet på plats i matsalen hölls den 22 augusti. Under hösten genomfördes därefter tre ytterligare husmöten, samt ett extra årsmöte den 26 september. Vid det mötet gjordes fyllnadsval till styrelsen. Vid samtliga husmöten har det även funnits möjlighet att delta via Zoom.

Styrelsen genomförde under 2021 tio protokollförda styrelsemöten. Därutöver deltog delar av styrelsen i olika typer av andra möten och avstämningar. Bland annat anordnades ett budgetsamråd med representanter för arbetsgrupperna i samband med att investeringsbidraget på 335 000 utbetalades från Familjebostäder till föreningen. Styrelsen genomförde också ett antal studiecirkelträffar under året. Mer om dem kan du läsa längre ner.

Dialog med Familjebostäder

På KOMBO:s styrelse vilar ett särskilt ansvar när det gäller att utveckla en konstruktiv dialog med Familjebostäder. Under året har styrelsen haft kontinuerlig kontakt med Familjebostäder, under vissa perioder i princip varje vecka. En mängd olika frågor har avhandlats: allt ifrån KOMBO:s deltagande vid olika besiktningar som genomförts till olika praktiska frågor och åtgärder som har behövt åtgärdas.

Efter sommarens initiala barnsjukdomar med många frågor kring bland annat funktion av brevlådor, postutdelning och problem med hissen upprättades under hösten en åtgärdslista som har diskuterats på återkommande möten. Åtgärderna har framför allt handlat om kvarvarande problem och åtgärder i de gemensamma utrymmena. Styrelsen har även fört en dialog om det förvaltningsavtal som innebär att föreningen svarar för städning och el för de gemensamma lokalerna. Överenskommelsen innebär att föreningen får 58 000 kronor årligen.

Om lägenhetstilldelning och kontraktsskrivning

Styrelsen arbetade kontinuerligt under våren 2021 med att bedöma intresseanmälningar och vilka som kunde erbjudas kontrakt i huset. Ania Janerud ansvarade för processen i egenskap av adjungerad i styrelsen. Förslagen lämnades, efter samråd med styrelsen, till Familjebostäder som utifrån sina regler för kontraktsskrivning bedömde varje enskild intresseanmälan och beslutade om kontraktsskrivning.

I processen tillämpades de kriterier och turordningsregler som sedan tidigare var beslutade i föreningen. Syftet har hela tiden varit att uppnå ett blandat boende i KOMBO som präglas av mångfald, med en mix av barnfamiljer, pensionärer, ensamstående och andra konstellationer.

I februari 2021 fick KOMBO genom Hyresgästföreningen veta att hyrorna landat på en högre nivå än förväntat. Detta orsakade ett antal avhopp från KOMBO:s lista över personer som erbjudits teckna kontrakt. Under mars inleddes därför en aktiv rekrytering från den externa kön av medlemmar. Samtidigt accepterade Familjebostäder att de som skrev kontrakt från och med den 1 april inte behövde flytta in förrän den 1 augusti.

Studiecirklar och kontinuerligt lärande

För att komma i fråga för ett kontrakt i KOMBO är ett krav att delta på träffar och i studiecirklar. De studiecirklar som hållits under 2021 har bland annat inneburit gästspel från andra kollektivhus. Vid dessa tillfällen har vi fått ta del av erfarenheter kring hur andra organiserar sig och hanterar det dagliga livet i sina kollektivhus. På grund av covidrestriktioner hölls studiecirkelträffarna via Zoom. Vi frågade kollektivhus om de ville berätta hur de handskades med frågor som beslutsfattande, matlagning och organisation. Ambitionen har varit att bjuda in olika sorters kollektivhus: hus för alla e, åldrar och hus för andra halvan av livet, äldre hus och nyar bostadsrätter och hyreshus.

Tillfällena innebar möjlighet att lyssna, ställa allmänna frågor och utbyta idéer kring det framtida livet i KOMBO. n iMedverkande kollektivhus var Tersen i Falun (tredje fase livet, ekonomiskt kooperativ), Fullersta Backe i Huddinge (för alla åldrar, hyreshus), Kollektivhuset Södra Station på Södermalm (alla åldrar, bostadsrätter), Slottet i Lund (alla åldrar, brf), Tullstugan Södermalm (alla åldrar, brf), Majbacken Göteborg (andra halvan av livet, hyreshus).

Därutöver hölls fyra Zoom-möten på engelska för de som önskade, där vi berättade om hur kollektivhus baserade på arbetsgemenskapens grund fungerar, och svarade på frågor.

Information och kommunikation

Under året har hemsidan uppdaterats. Styrelsen har regelbundet skickat ut medlemsutskick till både boende och externa medlemmar. Därutöver bildades i oktober 2020 en Facebookgrupp för alla som var på väg att flytta in, som i takt med att fler flyttade in övergick den till att bli en grupp för boende.

I samband med inflyttningen i huset skapades också en mer informell tråd i Facebooks meddelandetjänst Messenger – Kombo Small Talk. Tråden har använts flitigt från start och blivit en plats där många frågor dryftats.

Administration och medlemsregister

Under året har styrelsen också ägnat tid åt intern administration såsom underhåll och uppdatering av medlemsregistret, välkomstutskick till nya medlemmar och genomgång av betalningar av medlemsavgifter.

  • Den 31 januari 2022 har 191 medlemmar betalat för år 2021. Av dem är 152 externa medlemmar.
  • Under 2021 har 100 nya medlemmar tillkommit.

Medlemsregistret har uppdaterats och reviderats fortlöpande under året.

Arbetsgrupperna utvecklar KOMBO

Redan under hösten 2020 utformades de första arbetsgrupperna för att planera inflyttningen i huset. Arbetsgruppernas övergripande uppgifter har framför allt handlat om att

  • arbeta fram förslag att presentera för husmöten och årsmöten (inriktning, större inköp och liknande)
  • lösa olika praktiska uppgifter
  • göra mindre inköp utifrån en på förhand avstämd budget.Arbetsgrupperna utmanades av en betydande omsättning på personer under våren, bland annat på grund av de avhopp som gjordes i samband med att de nya hyrorna presenterades i februari. Det har inneburit flera omstarter och behov av informationsöverföring.

Under våren rapporterade de grupper som hunnit starta på de gemensamma Zoom-mötena. De arbetsgrupper som var särskilt aktiva under våren för att starta upp verksamheten i huset var matgruppen och den grupp som arbetade med att planera våra gemensamma utrymmen. Under våren bildades också bland annat odlingsgruppen och arbetsgruppen barn och föräldrar. En fixargrupp har åtgärdat olika typer av praktiska problem i huset, i nära kommunikation med Familjebostäders husvärd.

Matgruppen

I april började en mindre grupp av de som tecknat kontrakt planera för matlagningen. Flera enkäter, diskussioner på husmöten och möten inom gruppen gav ett underlag för inriktning, tillagning och servering av mat.

Gruppen har därefter utgjorts av en kärna på 4– 5 personer. Under hösten har representanter för de fem (under några veckor sex) matlagen deltagit i möten för planering och samordning.

Hållbarhet – social, ekologisk och ekonomisk, har varit vägledande för uppbyggnad av såväl fysisk miljö som allsidigt innehåll som inkluderar alla i KOMBO.

Utrustning och uppstart

Under juli och augusti köptes olika typer av utrustning och andra inventarier in till kök och matsal, inklusive porslin, glas och bestick. Många donerade eller lånade ut utrustning, men det mesta köptes in för en del av det investeringsbidrag som Familjebostäder anvisat till föreningen.

Mellan 15 augusti och 1 september gjordes det i ordning för planerad uppstart med gemensamma middagar. Information, instruktioner och tester av maskiner och utrustning genomfördes vid tre tillfällen.

Matlagningen i huset startade på försök den 11 oktober. Matgruppen delade in de boende i fem matlag som genomförde två veckor matlagning vardera under hösten. Bokning och preferenser genomfördes med ett ambitiöst förbokningssystem på individ och familje-/lägenhetsnivå.

Utvärdering av matlagningen

Generellt har matlagen fått mycket beröm, och enligt många överträffat de redan högt ställda
förväntningarna. Cirka 70 procent av de boende har ätit varje dag.

En utvärdering gjordes av matgruppen i samband med husmötet den 19 december. Många synpunkter kom in som underlag för fortsatt planering och utveckling. Mycket av den feedback som lämnats har framför allt handlat om att förenkla rutiner för bokning och betalning. Under våren 2022 väntar en försöksverksamhet med matlagning tre dagar per vecka, med ambitionen att utvärdera och planera för enkla och säkra rutiner från och med hösten 2022.

Hur vi framöver kommer organisera matlagningen är en fråga som av många anses vara avgörande för boendegemenskapen. Målet är att underlätta för så många som möjligt att delta, både i matlagningen och vid gemensamma måltider. Den gemensamma matlagningen och måltiderna bedöms även vara viktiga ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Gruppen för inredning av gemensamma utrymmen

Gruppen för inredning av gemensamma utrymmen bildades 2020 med en önskan om att bidra till föreningens mål om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Gruppen, som bestod av några av de personer som blivit erbjudna lägenheter i KOMBO, påbörjade sedan arbetet under 2021.

Gruppen tog fram förslag på inredning till bland annat matsal, allrum, terrassrum och gästrum, och upprättade en uppskattad budget för respektive yta. En enkät skickades ut till alla medlemmar, med syftet att ta reda på vad de boende hade för önskemål om hur de olika rummen skulle nyttjas. Enkäten behandlade till exempel frågan om vi skulle köpa mestadels ny eller begagnad inredning. Enkätsvaren sammanställdes och nya skisser och idéer för inredning togs fram för att möta önskemålen.

Gruppens förslag presenterades på husmöten tillsammans med bilder på möbler, mattor och kulörer. Gruppens tanke var att köpa in så mycket begagnad inredning som möjligt. Det genomfördes omröstningar om godkännande av förslagen innan inköp. I stort sett var det endast matbord i matsal, korgstolar och gardiner som köptes in nytt. Huset är i skrivandets stund inrett med cirka 70 procent återbrukad inredning och cirka 30 procent nyproducerad, helt i linje med ambitionen om hållbarhet.

Städgruppen

Städgruppen formerades kort efter inflytt för att planera städningen av de allmänna utrymmena i kollektivhuset. Gruppen, som under kollektivhusets första halvår har bestått av cirka fem personer, planerade och genomförde inköp av städmaterial och tog fram ett städschema som bygger på att sju städlag ansvarar för varsin städvecka.

Gruppen ordnade checklistor för städning i alla gemensamma utrymmen och höll informationsmöten med husets boende där städmaterial och rutiner gicks igenom. Gruppen presenterade även ett system för städning av respektive våningsplan – veckans mopp. Systemet bygger på att de boende på varje våning turas om att rengöra golv, väggar och trapphus på sitt våningsplan.

I december 2021 förberedde städgruppen en helg då alla boende hjälptes åt att storstäda husets allmänna utrymmen. Särskilt förstärkt städning gjordes i köket. I samband med storstädningen genomfördes en utvärdering av veckostädningen. Städrutiner och annat i huset utvärderas kontinuerligt.

Arbetsgruppen barn och föräldrar

Arbetsgruppen barn och föräldrar har under året haft som främsta uppgift att utrusta och inreda aktivitetsrummet och göra det till en kul och attraktiv mötesplats för de yngre i huset. Huvudspåret har varit fysisk aktivitet och att uppmuntra till en typ av lek som inte kan utföras i hemmet. Begagnade ribbstolar sattes upp på rummets södra vägg och en stor nedslagsmatta inhandlades. Romerska ringar är inköpta och ska hängas upp i taket med hjälp av en konstruktion som en boende svetsat ihop. Det lönar sig att ha specialistkompetens i huset!

Leksaker, rutschkana, riddjur, brädspel och inredning har till stor del donerats av de boende i huset. Därför har gruppen använt en mindre del av den budget som från början uppskattades för rummet.

Vid sidan om att inreda aktivitetsrummet har arbetsgruppen haft en kontinuerlig diskussion rörande barnens liv i huset och försökt lyfta ett barnperspektiv i frågor som rör andra delar av KOMBO. Arbetsgruppen har också ordnat med barnpassning under husmöten, för att så många föräldrar som möjligt ska kunna närvara. Andra barnfokuserade aktiviteter i huset har varit fika i samband med Halloween och på Luciadagens morgon. I båda fallen var uppslutningen och stämningen god, bland både barn och vuxna.

Odlingsgruppen

KOMBO:s odlingsgrupp har haft mycket att göra 2021. Knappt hade de första hyresgästerna flyttat in innan det var dags att planera odlingar och införskaffa utrustning. Som exempel behövde de köpa in slangar och nycklar till vattenutkast och terrasser. Tyvärr visade sig slangarna vara av dålig kvalitet och behöver därför bytas ut till nästa säsong.

Ett av projekten handlade om att köpa in krukor, jord och plantor för de gemensamma ytorna i huset. Vid ett senare tillfälle planterades smultron, björnbär, vinbär, kajplök och örtkryddor utanför matsalen (tyvärr revs örtryddor och lök upp av planteringsarbetare).

Under årets höst och vinter fortgick arbetet med att smycka såväl inomhusmiljöer som utomhusmiljöer med nya planteringar. Runt jul lystes såväl entré som innergård upp av stämningsfulla julgranar, varav den ena var komplett med smällkarameller och polkagrisar.

Gruppens deltagare har inte bara lagt ner tid och energi på planering, plantering och bevattning – de har också skänkt och lånat ut egna verktyg, växter och jord. Att satsningarna inneburit en hel del jobb är dock ingenting som har avskräckt odlingsgruppen. Fröer har redan köpts in inför kommande säsong och planeringen är i full gång. Den som tycker att den gemensamt lagade maten hade kunnat behöva mer hetta kan dessutom glädja sig åt att en stor mängd chili såtts.

Slutligen har gruppen förberett att begära deltagande i Stadsodling. Stadsodling är Familjebostäders projekt att tillhandahålla en planteringslåda med jord till de familjer som begär det.

Snickargruppen

Snart efter inflyttning startades snickargruppen. Gruppen har hittills haft två huvudsakliga funktioner: att bistå med montering och enklare snickeriuppgifter i huset och att undersöka möjligheten att skapa ett utrymme där boende i huset kan snickra med gemensamt ägda och lånade verktyg.

Under de första månaderna efter inflyttning hjälpte gruppen till med håltagning för diskmaskiner, som Skanska hade missat. Sedan dess har arbetet framför allt handlat om diverse monteringar av hyllor och tv-apparater. Gruppen köpte också in en gemensam borrhammare för utlåning, och en snickarbänk. Utöver borrhammaren har flera boende donerat och lånat ut verktyg.

Under hösten inredde snickargruppen en fixarverkstad i ett förråd på våning -2. Nackdelen med rummet har varit att det inte finns elektricitet dragen. Därför kan det bli aktuellt att flytta snickarverkstaden under kommande år.

KOMBO:s övriga aktiviteter under året

Under detta första år har många olika möten och aktiviteter genomförts i KOMBO. Många av dessa har varit spontana och involverat några få personer, andra har omfattat fler. Det har handlat om svamputflykter, gemensamma grillningar eller luncher och middagar.

Några exempel på mer planerade aktiviteter presenteras nedan:

Inflyttningsmingel

Den 14 augusti samlades en majoritet av de inflyttade för ett välkomstmingel i den gemensamma matsalen. Vi skålade och firade denna milstolpe i våra egna och KOMBO:s liv. För många var det ett tillfälle att fira att äntligen vara på plats efter flera års strävan, medan andra hade kommit in i KOMBO-gemenskapen under våren. Det var en smältdegel av människor i olika åldrar, med olika bakgrund och med olika perspektiv!

Information om pandemin och dess konsekvenser för KOMBO

Det första året i det nya huset har naturligtvis präglats av covid-19. I september anordnades ett dialogmöte i matsalen med möjlighet att vara med på länk för den som ville. På mötet medverkade också den externa gästen Christer Norman. Christer är allmänläkare och arbetar bland annat med utbildning i region Stockholm.

Under mötet diskuterade vi bland annat Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och hur vi kunde förhålla oss till dem i Kombo. Under mötet fick vi kunskap om pandemier i stort, och om hur smittspridningen vid detta tillfälle såg ut i Stockholmstrakten och i Hägersten. Vi fick också specifika råd kring hur vi kunde anpassa oss, till exempel med olika mattider för barnfamiljer och andra. Många som deltog vid mötet tyckte att det var intressant och lärorikt och gick förhoppningsvis därifrån med en känsla av att vara lite bättre rustad för höstens utmaningar.

Under hösten och vintern har KOMBO på olika sätt tillämpat myndigheternas rekommendationer, genom att följa dessa råd och anpassa oss i samband med matservering och andra aktiviteter.

Öppet Hus

Första helgen i oktober brukar kollektivhusen i Sverige bjuda in till öppet hus för grannar och andra som är intresserade av hur kollektivhus fungerar. KOMBO bjöd in intressemedlemmar i föreningen och andra kollektivhus.

Eftersom det i oktober 2021 fanns vissa covidrestriktioner på plats fick vi anpassa besöken med föranmälan och tidsluckor. De ungefär 35 gästerna bjöds på fika medan vi berättade om våra processer i huset. Besökarna fick också en rundvandring i huset, så att intresserade skulle få möjlighet att se några olika typer av lägenheter.

Lärandehelg med värdegrundsarbete

Helgen den 13–14 november genomfördes en helg för gemensamt lärande.

På lördagen handlade programmet om kollektivhusboende i allmänhet och den internationella kollektivhusrörelsen. Kerstin Kärnekull medverkade i denna del. Under eftermiddagen fick vi också ta del av hur huset planerats. Elin Persson, som var aktiv i arkitekturgruppen för KOMBO:s räkning, berättade om denna process, och hur kommunikationen med Familjebostäder gått till i planeringsfasen. Lördagens program inleddes med lunch med syriskt tema.

På söndagen var det värdegrundsarbete som stod på agendan. Vi påbörjade arbetet med att gemensamt reflektera och samtala om vilka värderingar vi har, vilka ord vi sätter på dem och vad orden betyder för oss. Vi kommer fortsätta detta arbete under 2022 för att tillsammans sätta en grundsten i den kultur vi vill ha i vårt hus.

Poesikvällar

Under hösten 2021 genomförde vi ett par poesikvällar. Alla var inbjudna och ett tiotal personer träffades i det gemensamma allrummet. Många hade med sig poesiböcker hemifrån och varje person läste minst en dikt för hela gruppen. Efter uppläsningen följde samtal och reflektion. Vid ett av tillfällena var temat “höst”.

Halloween

I huset ordnade vi med halloweenfirande i tre delar: pyssel, fika med utklädning och sminkstation samt “bus eller godis”. Det var en lyckad dag med många deltagare. På pysselstunden garnerade husets vuxna och barn fika, färglade skelettstenciler och förberedde dekoration av matsalen med spindelväv, skelett och andra ruskigheter. Boende samordnade en utklädnings- och sminkstation, samt ett järnrikt och blodigt fika som uppskattades av stora och små häxor, vampyrer, monster och superhjältar.

Efter mörkrets inbrott följde “bus eller godis” på de dekorerade våningsplanen. Speciellt obehag väckte våning 1 med sina stora spindelnät. Efter att ha fyllt pumporna styrdes kvastarna om till närområdet när en delegation på 15-talet KOMBO-häxor flög ut i natten

Luciafirande

Vi firade med ett stämningsfullt luciatåg som barnen i huset gick. Sedan sjöng vi alla, barn och vuxna några olika luciasånger tillsammans. Efter uttåget samlades vi igen för fika och tomtegröt.

Blueskväll med Slow Hands Café

Under våren inledde styrelsen samtal med det nystartade caféet Slow Hands Café på husets bottenvåning. Syftet med samtalen var att identifiera eventuella områden för samarbete. Både KOMBO och caféet visade sig ha ett gemensamt intresse av att utveckla kulturlivet i området. Bland annat har det diskuterats olika typer av samarbeten med Konstfack, liksom gemensamma musikkvällar och andra tillställningar.

Den 8 december ordnade KOMBO tillsammans med caféet Adventsblues med det inbjudna bandet The last TRIO och öppen scen. Boenden i KOMBO och närstående bjöds in – sammanlagt blev vi ungefär 50 personer. Boenden i KOMBO intog scenen och bjöd på härlig musik. Kvällen var riktigt lyckad och fler aktiviteter ska planeras framöver.

Medverkan i lokalpress

KOMBO har medverkat vid två tillfällen i reportage om kollektivboende. Vid det ena tillfället var det Familjebostäders tidning Familjär som berättade om huset och intervjuade flera av oss. Under hösten hade vi även besök av “Mitt i Söder” som kom och gjorde ett omfattande reportage i samband med en middag i huset.

Slutord

Att skapa ett gemensamhetsboende är en ständigt pågående process. Vi i KOMBO strävar efter att kontinuerligt lära oss mer och hålla oss uppdaterade om hur ett hållbart boende kan åstadkommas. Med hållbarhet menar vi social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vi är i flera avseende olika. Vi har olika åldrar, olika nationaliteter, olika språk, olika bakgrund, olika intressen och olika matpreferenser. En del av oss är veganer, några stockholmsvegetarianer, eller älskare av traditionell husmanskost. Vi är uppvuxna i olika länder i Europa, Afrika och Asien. Många har tillbringat långa perioder i olika delar av världen. Många älskar musik, konst, film och litteratur. Vi vill odla, snickra måla och skapa nytt och gärna samarbeta kring olika aktiviteter med caféet som öppnat längst ner i huset.

Trots alla olikheter så är vi här, just nu på den här platsen i det här huset. Vi existerar på den här ganska ansträngda planeten. Vi har alla förändrat våra liv och flyttat in i det här huset som andra har planerat och byggt, och som har hållbarhet som ledstjärna. Vi tror alla på att livet blir lättare när vi delar det med andra. Forskningen om effekter på hälsa och våra liv säger oss det vi egentligen redan vet – att när vi finns i ett sammanhang och delar vår vardag med andra mår vi också bättre.