Kallelse till Kollektivhusföreningen KOMBOS årsmöte per capsulam 2020

Den här våren blev inte som någon tänkt sig. För Kombo innebar det att vi fick ställa in vårt årsmöte i mars, och lägga planer kring medlemsmöten och studiecirklar på hyllan under våren. Den gamla styrelsen har avvecklat sitt engagemang, och av oss som kommer ställa upp för omval är det bara en person som inte tillhör riskgrupp, så arbetet har gått framåt i minst sagt långsam takt! För att kunna få fart på någon slags verksamhet är det därför avgörande att vi får en ny styrelse på plats, och så måste förstås ske genom ett årsmöte.

Vi har undersökt olika möjligheter att hålla ett digitalt årsmöte och landat i att för Kombos del måste det genomföras på enklast möjliga tillvägagångssätt. Genom ett digitalt formulär möjliggör vi för alla medlemmar att på ett enkelt sätt delta, ta tillvara på er demokratiska rätt att vara med och påverka, och få tillgång till dokument som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, planer för det kommande året, och förstås namn på ledamöter som kandiderar till styrelsen.

Styrelsen hade inför ordinarie årsmöte i mars fått in en motion, som vi har tagit in i det digitala årsmötet. Vad gäller övriga frågor som vi hade planerat för samt önskemål om frågor, information och diskussionspunkter från medlemmar som uppkommit efter dess, så ber vi er ha tålamod och vänta tills nästa medlemsmöte där vi kan ta upp allt och fatta beslut under normala omständigheter. Detta möte kallar vi till så snart omständigheterna tillåter.

Kallelse till Kollektivhusföreningen KOMBOS årsmöte per capsulam 2020:

Årsmötet genomförs via ett digitalt formulär med länkar till handlingar och där medlem deltar genom att kryssa i sina bifall/avslag och skriver in eventuella kommentarer eller frågor.

Länk till det digitala årsmötet skickas ut på kvällen den 19 maj.

Medlem kan delta i årsmötet närhelst det passar den 20-31 maj.

Sedan ordinarie kallelse gick ut i början av mars har revisorerna granskat dokumentet och mindre korrigeringar har gjorts. Uppdaterade handlingar att läsa inför årsmötet har skickats ut till medlemmarn via mail.

För rösträtt på årsmötet krävs att du betalt din medlemsavgift för 2019.

För att delta på årsmötet behövs ingen anmälan i förväg.

För bästa möjliga transparens söker styrelsen en medlem som kan ställa upp som justerare av årsmötesprotokollet som sammanställs utifrån formulärets redovisade resultat, tillika en rösträknare som stämmer av att deltagarna i formuläret återfinns i medlemsregistret samt har betalt medlemsavgift för 2019. Kan du tänka dig att ställa upp eller vill föreslå medlem för uppdraget, maila oss på kollektiv.kombo@gmail.com.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och protokollförare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av förslag till och beslut om verksamhetsplan och medlemsavgift
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av anmälda ärenden
 15. Övriga frågor och information 
 16. Årsmötet avslutas