Stadgar för Kollektivhusföreningen KOMBO

Den ideella föreningen Kollektivhusföreningen KOMBO med organisationsnummer 802448–1841

Stadgar för kollektivhusföreningen Kombo. Antagna 2022-04-24

§ 1 Föreningens firma

Föreningens namn är Ideella föreningen Kollektivhusföreningen KOMBO. Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningens ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. Föreningens bokföring och räkenskaper gäller för kalenderår.

§ 2 Syfte och mål

Föreningen ska främja medlemmarnas mål att skapa en bra boendemiljö i Banken 4 Hägerstensåsen. Föreningen ska sträva efter att i samverkan förenkla vardagslivet och skapa en social gemenskap i den gemensamma boendemiljön. Föreningen ska verka för ett öppet och aktivt föreningsarbete med demokratiska metoder. Arbetet i föreningen ska genomsyras av en medvetenhet om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Föreningen och dess medlemmar ska sträva efter att uppfylla föreningens mål om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

§ 3 Medlemskap

Medlem kan den bli som

Medlemsavgifter

Föreningen har två typer av medlemmar: boendemedlemmar och intressemedlemmar. Boendemedlemmar är de som bor i huset och har hyreskontrakt, eller är samboende med medlem med hyreskontrakt, eller inneboende i minst tre månader. Intressemedlemmar är övriga medlemmar. Boendemedlemmar har rösträtt vid årsmötet och husmöten. Intressemedlemmar har endast närvaro-, förslags- och yttranderätt vid årsmöte och husmöten.

§ 4 Husmöten

Varje år hålls minst två Husmöten som sammankallas av styrelsen. Datum för Husmöten fastställs av årsmötet. Husmöten skall hållas när styrelsen eller minst 1/3 av boende medlemmarna så önskar. Husmötet och arbetsgrupper ska följa den budget och verksamhetsplan som Årsmötet fastställt. I frågor då avvikelser är nödvändiga ska styrelsen eller firmatecknare godkänna avvikelsen skriftligt. Beslut på husmöte ska fattas med enkel majoritet. Kallelse och dagordning anslås i huset minst en vecka före Husmötet. Motioner samt andra förslag till beslut lämnas skriftligt till styrelsen minst två veckor före mötet. Specifika beslut kan delegeras till styrelsen eller till arbetsgrupper.

§ 5 Tilldelning av lägenheter

Tilldelning av lägenhet föreslås av Kombo till Familjebostäder enligt fastställda kriterier. Lägenhetskontrakt tecknas därefter med Familjebostäder

§ 6 Samboende, inneboende och andrahandsuthyrning

Kombos styrelse ska informeras om personer som är andrahandshyresgäster eller inneboende. Alla boende i huset längre än tre månader, ska vara medlemmar i föreningen.

§ 7 Utträde och överlåtelse

Lägenhetsbyte och överlåtelse av kontrakt ska ske enligt Familjebostäders och hyreslagens regler och riktlinjer

§ 8 Uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem om medlemmen: