Detaljplanen klar

Skriven av Elin Persson

Kombo på stort G!

I december 2016 fick vi positiva signaler från Familjebostäder gällande det planerade kollektivhuset på Hägerstensåsen i Stockholm. Detaljplanen skulle snart få laga kraft och då skulle det kunna gå snabbt. Och så blev det. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 4:e januari att inte ge prövningstillstånd för överklagande av detaljplanen för bl.a. Kombo-huset. Det fortsatta arbetet med planeringen av huset kunde sätta i gång.

Medlemsmöte/arbetsgruppsmöte 28 januari

Nästa medlemsmöte är lördagen den 28 januari i kollektivhuset Dunderbacken hägerstensvägen 237C t-bana Axelsberg (Gångavstånd 19 min från kombo).

År 2017 har därför inletts med ett intensivt programarbete för Kombo och Familjebostäder. Kombo gästade 8 januari Färdknäppen för arbetsmöte och diskussion kring ritningarna. Med stöd av de tre arbetsgrupperna: gemensamma lokaler, lägenheter och utemiljö, studerade och vidareutvecklade vi programmet. Synpunkterna har förmedlats till Familjebostäder och Kombo väntar nu på justerade ritningar för nytt påseende.

Målsättningen att programmet skall vara satt under februari månad. Huset kommer sedan att ritas klart av arkitekterna och om den preliminära tidsplanen håller kan byggstart ske redan under sista kvartalet 2017.

Föreningen Kombo har en spännande period framför sig med förhoppningen att kollektivhuset Kombo skall vara inflyttningsklart 2019!

 

Medlemsmöte

Söndagen 24 januari hos kollektivhuset Färdknäppen

Till mötet var medlemmar i både Framtiden och Kombo kallade. Över 40 personer kom.  Den som vill flytta in i det nya kollektivhuset ska gå med i Kombo som blir den nya kollektivhusföreningen. Den som INTE vill flytta in i det nya kollektivhuset men vill arbeta för nya kollektivhus kvarstår eller går över till Framtiden. En intresselista med över 140 personer finns nu.

Projektgruppen delade med sig av planerna för huset, som man diskuterat med Familjebostäder. Detaljplanen är nu beslutad, men överklagad, en process som kan pågå hela våren.

Mötet delade upp sig i arbetsgrupper för att diskutera lägenheter, gemensamma utrymmen och utemiljöer.

Se hela protokollet.

Enkäten klar

Denna enkät sändes ut till Kollektivhusföreningen KOMBOs och föreningen Framtidens vänner under april och maj månad 2015. Enkäten var till för att få en bild av medlemmarnas önskemål och behov av storlek på lägenheter, önskemål om gemensamma utrymmen och tillval för lägenheten. Enkäten ska inte ses som bindande slutgiltig sammanställning av föreningens önskemål, snarare är svaren tänkta att fungera som underlag för arbetsgruppernas diskussioner om utformning.

Hämta enkäten

En lista över principer för de gemensamma utrymmena, baserad på enkäten och visionsdokumentet.

Detaljplanen godkänd

– Jag hoppas att det här ska gå bra, sa Familjebostäders nya vd Anette Sand när hon den 15 december 2015  besökte projektgruppen.

Hon berättade att hon gillade kollektivhus och hade jobbat med flera stycken tidigare hos Stockholmsbostäder.

Familjebostäders ledning har beslutat att jobba enligt den plan vi har föreslagit, nämligen att Framtiden och Kombo upprättar och administrerar en kö efter hur lång tid man varit medlem i respektive förening.

Detaljplanen är antagen, men kan fortfarande överklagas. Om det sker, skjuts byggstarten upp med ca 3 månader för varje instans (Max 3). Annars kan bygget börja till hösten, 2016.
Vi planerar ett gemensamt medlemsmöte 24:e januari, för att spika hur vi gör med kön och föreningarna.

Se DN-artikel

Nu är planeringen igång

7 oktober 2015

Huset i bakgrunden på montaget planeras till höger när man kommer ut ur tunnelbanan i bakre uppgången från stan räknat.

Intill tunnelbanestationen Hägerstensåsen i Stockholms söderort planerar kollektivhusföreningarna Kombo och Framtiden tillsammans med Familjebostäder ett nytt kollektivhus. Ännu är inte detaljplanen spikad, men om den går igenom beräknas huset vara färdigt för inflyttning 2018-2019.

Huset kommer att innehålla drygt 30 lägenheter och vara ett vanligt hyreshus. Storlekar och fördelning diskuteras, men nu är inriktningen att det ska bli allt från 1:or till 5:or, matsal, ett gemensamt kök och olika andra gemensamma utrymmen. Exteriören på huset är spikad, men invändigt kan vi påverka mycket. Det förslag vi diskuterar nu bygger väldigt mycket på vårt visionsdokument.

Kvarteret heter Banken, men det är väl ett sådär namn på ett kollektivhus, så vi får väl fundera ut något roligare namn innan det fastnar för hårt.

Frågan om hur anvisningarna till huset ska hanteras är inte löst, men utgångspunkten är att de båda föreningarna som under flera år planerat huset, ska bilda en kollektivhusförening för de som vill flytta in i huset. Vi har sagt att vi kan åta oss att hantera kön till inflyttningen, om det är en framkomlig väg. Vi har ju en turordning bland våra och Framtidens medlemmar. Vi kör en studiecirkel under hösten och kommer snart att kalla till ett medlemsmöte för att redovisa diskussionerna med Familjebostäder.

Här hittar du minnesanteckningarna från förra mötet.

Familjebostäder backar

 

”Det är vi som inte får bo tillsammans, för att ni bestämt er för att överge målen för kommunens bostadsbyggande. Vi är två föreningar – Kombo och Framtiden – som består av ca 160 barn, ungdomar, föräldrar och äldre som vill bo tillsammans i ett hyreshus där vi också kan ha gemensamma aktiviteter och en matservering där vi regelbundet lagar mat åt varandra .”

Föreningarna Kombo och Framtiden har skrivit ett öppet brev till Familjebostäders styrelse, efter beskedet att de sannolikt inte kommer att bygga något kollektivhus. Läs hela brevet.

Fambos prio studentbostäder

Senast uppdaterad tisdag, 11 juni 2013 22:57 Skriven av Mette Kjörstad

Möte med Familjebostäder 130529:

Studentbostäder mer prioriterade!

Anja Norman, chef nyproduktion FB, Thomas Stadig, ekonomichef FB, Ingela Blomberg föreningen Framtiden, Susanna Renkert, Niklas Krantz, Mette Kjörstad, alla Kombo.

Anja Norman:
Familjebostäder tillträder fastigheten Kvarnberget 2 i juni.
Det finns olika verksamheter där idag, demensboende, studentlägenheter, korttidsboende, allt blockförhyrt av Micasa. Evakueringsplanen av demensboendet inte klart, måste ske samtidigt som samråd och projektering.

Om FB ska gå in o drifta huset måste det först klargöras hur statusen på huset är, om huset behöver stambytas, en teknisk inventering av fastigheten behöver göras , och FB behöver få tillgång till ritningar o handlingar, vilket FB inte har i nuläget. Teknisk inventering innebär bl. a att se vad som behövs göras med huset, kostnader för att bygga om respektive kostnader för rivning o nybygge. Den tekniska inventeringen kommer att visa om FB väljer att bygga om eller riva och bygga nytt på tomten.

Om nybygge behövs ny detaljplan/strukturplan och det kan ta 2 år o sedan bygge 1-1/2 år…
Om ombyggnation behövs inte detalj/strukturplan.

Det är 4 huskroppar med förbindelsegång mellan olika lokaler. Gårdar mellan flyglarna.

En strukturplan för Rinkeby tas fram nu i samverkan mellan berörda fastighetsägare, bl.a.a Svenska Bostäder och FB… Andra??? Strukturen omfattar fler fastighetsägare och alla måste vara med på (de gemensamma) besluten. När strukturplanen är klar i höst, ska arkitekt anlitas och (kostnads?) kalkylhandling tas fram. Från FB arbetar Fredrik Ljungholm och Gabriella Grandinsky med detta, närvarande vid mötet från FB Thomas S och Anja N kunde därför inte svara på frågor om hur det arbetet går.

Kollektivhus är en av flera idéer, andra, (mer prioriterade?) är studentlägenheter (FB har krav från ägarna att bygga 100 studentlägenheter) eller forskarbostäder, FB har fått förfrågningar från KTH och KI om att blockhyra forskarbostäder. Om huset ska stå kvar i befintligt skick så kommer det att nyttjas för studentbostäder de kommande 5-10 åren.

Fråga: Är kollektivhus med som alternativ i o båda scenarios – rivning/nybygge OCH ombyggnadsscenariot?
Svar: Nej, kollektivhus mer troligt vid ombyggnad av den befintliga byggnaden. Om det skulle bli nybygge har kontorslokaler diskuterats.

FB vill ”inventera intresset” från Kombo (och andra)
Svar från Kombo: Våra medlemmar har blivit lovade att FB ska bygga kollektivhus, i omgångar, på olika platser, och Rinkeby är 4 eller 5 gången, skepsis och besvikelse gör att medlemmarna är avvaktande, Förslaget från FB är så vagt och osäkert idag att man inte kan förvänta att folk ska anmäla sig, dessutom vet inte FB själva om det faktiskt kommer att finnas något att anmäla sig till. När FB är konkreta och inbjuder till samverkan kring husets utformning, är vi övertygade om att det går att fylla ett hus med 40-50 hushåll.

fråga: det står i FB:s verksamhetsplaner att ni ska verka för att bygga kollektivhus..?
Otydligt svar, vad som står i FB:s verksamhetsplaner verkar inte tolkas (av TS) som bindande..

fråga: Moskén ligger närmare nere i backen”
Svar: Fastigheten ligger i kant med fasaden på moskén.

Ingela: Kollektivhuset kräver 40- 45 lägenheter, ettor till femmor.. 400 kvm gemensamt, korridorerna är som återvändsgränder..
FB: Idag har huset endast ettor o ett fåtal tvåor, det måste slås ihop, man måste utreda kring bärande väggar etc.

Det vid förra mötet utlovade stormötet i höst blev ändrat till ett mindre möte med styrelserna och FB.

Ingela: I Malmö är det inflyttning nu för kollektivhuset, det liknar vårt projekt, också allmännytta. Är FB intresserade av att ha kontakt med MKB kring detta?
Otydligt svar, verkar vara ett Nej.

Vi berättade om det planerade mötet med politiker på ABF den 10 oktober, TS var positiv till det eftersom det är politikerna som bestämmer och ger uppdrag (tolkat av Mette som: inte ”intressegrupper”, dvs kollektivhus ses inte som ett uppdrag på samma sätt som studentbostäder tex)
Kontenta:
FB vill veta hur många som vill flytta till ett hus som de inte ens vet om det ska byggas
Vi har inte blivit inbjudna till kontakt med de som jobbar med strukturplan
Studentlägenheter och forskarlägenheter går före kollektivhus
FB vill inte ”pressas” med fler frågor eftersom de (TS) inte kan ge fler svar.

Nytt Huddingehus

Träff om ett nytt kollektivhus i Huddinge 4 juni 2013

Representanter från Kombo, Grégori Almonte och Elin Persson. (Elin antecknade)
Britt Björneke (V), Karin Olsson (V) och Olof Olsson (Mp) hälsade välkomna. Intentionen med mötet är att informera om kollektivhus, hitta en intresserad grupp av människor som kan bilda en ideell förening baserad i Huddinge, som aktivt kan samarbeta med dem för att skapa ett nytt kollektivhus. Tanken är att Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Huddinge ska lägga en motion till fullmäktige om att ett nytt kollektivhus borde byggas. Deras förhoppning är att motionen lättare blir bifallen om de kan visa på att det redan finns människor som vill bo i huset.

Dick-Urban Vestbro informerar om kollektivhusens läge idag. Han berättar att intresset för kollektivhusen har haft en liten uppgång igen.”Guldåldern” var under 80-talet då de flesta av kollektivhusen som finns idag byggdes. Under 90-talet en nedgång men under de senaste 10 åren har en liten uppgång skett och då främst för 40+ hus, för personer över 40 år utan hemmavarande barn. KollektivhusNU arbetar även internationellt för kollektivhusfrågan och har under de senaste åren varit på ett flertal konferenser. Samt att just nu byggs ett kollektivhus i Malmö för KiM (Kollektivhus i Malmö), ett hus för alla åldrar. Vikigt för att kollektivhus skall komma till stånd är att det finns någon eldsjäl hos Byggherren tror Dick-Urban och när man väl fått ett hus i bruk att det råder en ”Anda av Acceptans”.
Tuula Keihäs och Kerstin Eriksson berättar om hur det är att leva i Fullerstabacke. Tuula var med i intressegruppen som fanns för att skapa huset. Några av deras erfarenheter från huset är att det är bra om det finns några fler större lägenheter. De har brist på det i deras hus. I deras byggnad finns idag 26 lgh och på grund av att det varit för få stora lgh har några familjer tvingats flytta. De har haft ett fungerande matlag under alla år som huset varit i bruk och de beskriver matlagen som husets hjärta. De berättar att på sommaren när ingen matlagning sker så blir det även en annan typ av kollektivkänsla, annorlunda men också trevlig, men preferensen kändes som att de föredrog när matlagen är igång. Allmänna ytor de nämnde är kök, matsal, gästrum, snickis.
Politikerna tar vid och säger att de har tittat på fyra områden som potentiella platser för ett nytt kollektivhus i Huddinge: Storängen, Segeltorp, Vårbygård och Sätra Ängar.
Politikerna säger även att när det finns en ideell förening att referera till i Huddinge så kommer de att lägga in en motion till kommunfullmäktige. Under mötets gång samlades namn in och en email-lista påbörjades, den har ej skickats ut i skrivande stund.
Näravarande vid mötet förutom ovan nämnda politiker och Kombo. Föreningen Hållkollbo, allmänt intresserade personer från Huddinge varav en hade koppling till Hyresgästföreningen och en annan till Gröna studenter på Södertörns högskola.
Om man är intresserad av mer information eller sätta upp sig på email-listan om Huddinge kollektivets nya formande, kontakta: Karin Olsson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet, karin.olsson@huddinge.se, 08-535 301 49.

Detta var inbjudan till träffen:
Tisdag 4 juni 19.00 i Kollektivhuset Fullersta Backe som ligger på Kyrkängsbacken 8 i Huddinge (helt när Huddinge centrum/Huddinge station).
Tanken är ju att Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Huddinge ska lägga en motion till fullmäktige här i kommunen om att ett nytt kollektivhus borde byggas. Vår förhoppning är att motionen lättare blir bifallen om vi kan visa på att det redan finns människor som vill bo i huset. Möjligen vore det allra bäst om man kan bilda en ideell förening för ändamålet.
Det är just detta som vi till exempel kommer prata om den 4 juni, och förstås samla in alla synpunkter och idéer.
Hoppas att du kan komma.
Anmäl om du kommer eller inte till Karin Olsson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet, karin.olsson@huddinge.se, 08-535 301 49.
Många hälsningar
Marica Lindblad (Mp) och Britt Björneke (V)

Rinkebymötet

Senast uppdaterad onsdag, 27 mars 2013 19:41 Skriven av Mette Kjörstad

Kombo medlemsmöte om husen i Rinkeby

13-03-19

Anders Thörnkvist, Niklas Krantz, Elin Persson, Susanna Renkert, Tea, Emilie, Jenny, Mette Kjörstad, Britta Tegnér Frisk. Karin Thunberg

  • 1

Presentationsrunda

  • 2

Vi undrade över varför så få kom till mötet. Susanna fick 15 mail från medlemmar som inte kunnat komma till mötet. Medlemsavgiften för i år har betalats in ca 50 och ca 90 som inte betalat ännu. Man måste ha betalat innan årsmötet som är på Färdknäppen söndag 19 maj.

  • 3

Kollektivhus Nu har haft årsmöte, Niklas o Mette var där. Ca 55 personer från hela Sverige samlades i kollektivhuset Stolplyckan i Linköping. Niklas är med i styrelsen för Kollektivhus Nu. Verksamhetsplan för Kollektivhus Nu finns att läsa på www.kollektivhus.nu

  • 4

Familjebostäders förslag om att låta bygga om ett servicehus i Rinkeby till kollektivhus för alla åldrar.

Från styrelsens möte med Björn Jakobson på Familjebostäder:

Kollektivhuset är en del av FB:s uppdrag att rusta Rinkebystråket. Björn sa att FB skulle tillmötesgå våra önskemål så mycket de kunde. Björn har föreslagit för FB:s styrelse att Kombohuset ska vara ren hyresrätt, inte kooperativ hyresrätt.

Rinkeby torg, alldeles intill det föreslagna huset.

Familjebostäder har skickat en första grov ekonomisk kalkyl över ombyggnaden. Kostnaden kommer nästan att bli som för ett nybygge, det kommer inte att bli jättebilligt att hyra där. Ex. en etta på ca 35m2 beräknades i kalkylen kosta 6800kr i månaden. Inflyttning 2015.

Mötets synpunkter:

Huset / läget

Det är fråga om 2 huskroppar med ca 30 små lägenheter i varje kan bli ca 40 lägenheter efter ombyggnad. Det finns restaurang i bottenvåningen från servicehustiden.

Det skulle gå att bygga ihop de två husen på samma sätt som Sockenstugan.

Huset har stor potential. Man kan bygga bra lägenheter utifrån befintliga moduler. Hur mycket av rumsfördelningen av de befintliga kan ändras? Det finns positiva exempel från bomässan i Tensta.

Tomten lite större än Årstastråkets. Det skulle gå att göra en inhägnad gård i sönderläge.

Man kan bygga terrass på taket, med växthus.

Har krav att det ska vara billigare än bygga nytt. SABO har ställt krav på byggare att det ska kosta 12000kr vid nybygge (obs FB är inte med i SABO).

Det ligger nära t-bana och ett centrum, vilket vi velat, och nära Järvafältet.

Rinkeby är ett levande centrum med torghandel, tycker att det är en bra skola där.

Spännande med planer på upprustning av Rinkebystråket. Är känslig för lokalerna, takhöjd, fönster. Hur kommer renoveringen att bli o slutresultatet bli?

 

Socialt

Det är en jobbig social situation i Rinkeby, kanske folk tycker att val av skola till barnen inte är enkelt. Vi behöver ha strategier för at möte detta, kanske vi skulle starta en grupp som kan tänka kring detta. Man kan utmana sina egna fördomar. Det blir lättare när man är en stor grupp, man är inte ensam.

Har blandade känslor, det finns ungdomsgäng som är kriminella. De som kan flyttar från Rinkeby, kvar är de som har problem. Är besviken att det blev Rinkeby. När jag är i Rinkeby känner jag mig udda som svensk och blond.

Politiskt intressant projekt.

 

Ekonomi

Oavsett var man bygger kommer man att jobba mot höga byggkostnader, nu slipper vi tomt kostnaden.

Hyresrätt är bra, men kostnadsförslaget är för högt för mig idag.

Den ekonomiska beräkningen var hög, med tanke på att det är i Rinkeby och gammalt hus.

Det kommer inte att bli billigt var vi än bygger.

Man borde ha fler lägenheter för att få lönsamhet. Om vi kan bygga in Kombos vision i huset, och få ner priset så kommer det att vara inspirerande för medlemmarna.

Miljöprofil

Synd att huset inte har miljöprofil som FB lovade först med Norra Djurgårdsstaden. Vad finns i detta 70tals hus och. Finns det saker att sanera? Kombos önskemål har varit söder om stan, nybygge med miljöprofil. Detta stämmer inte med Rinkebyhuset.

Vi bör skriva avsiktsförklaring, riva ut hisschakten o bygga nya hissar, glasa in innergård och skapa hälsosamt inneklimat. Gamla ventilationssystem dyra att riva, det dyker alltid upp fördyrande kostnader vid ombyggnad. Vi måste ställa tuffa krav eftersom vi går in i ett gammalt hus.

 

Rekrytering, kö

Hittills har 12 Kombomedlemmar sagt Ja till att vilja flytta till Rinkeby, det är för få. Ingen från Framtiden var på mötet eller har hört av sig. Mail har gått ut till alla medlemmar, 140, av dessa har 15 svarat. Det behövs mer information från FB för att få mer intresse från medlemmarna.

 

Beslut:

Styrelsen skriver brev till Familjebostäder med krav på möte med medlemmarna i Kombo och Framtiden på kvällstid, helst i Rinkeby. Mötet ska annonseras på Kollektivhus Nu:s hemsida så att alla intresserade av kollektivhus i Stockholm kan komma.

Mötet ska vara ett ”säljmöte” där FB ska presentera sin plan och svara på våra frågor om ombyggnaden, miljöprofil och ekonomi. Medlemmarna kan skicka förslag på frågor till FB till Kombo. Vi kan lista varför vi är en attraktiv motpart för FB, det är viktigt att visa vad vi har att erbjuda. Vi kan jobba med rekrytering av boende.

 

Beslut:

Anders och Elin kan göra förslag på hur göra med huset och även området runt så att vi även har ett eget bud.

 

 

Mette har skrivit.