Månad: februari 2017 (sida 1 av 3)

Detaljplanen klar

Medlemmar på möte.

I december 2016 fick vi positiva signaler från Familjebostäder gällande det planerade kollektivhuset på Hägerstensåsen i Stockholm. Detaljplanen skulle snart få laga kraft och då skulle det kunna gå snabbt. Och så blev det. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 4:e januari att inte ge prövningstillstånd för överklagande av detaljplanen för bl.a. Kombo-huset. Det fortsatta arbetet med planeringen av huset kunde sätta i gång.

Läs mer →

Medlemsmöte

Söndagen 24 januari hos kollektivhuset Färdknäppen

Till mötet var medlemmar i både Framtiden och Kombo kallade. Över 40 personer kom.  Den som vill flytta in i det nya kollektivhuset ska gå med i Kombo som blir den nya kollektivhusföreningen. Den som INTE vill flytta in i det nya kollektivhuset men vill arbeta för nya kollektivhus kvarstår eller går över till Framtiden. En intresselista med över 140 personer finns nu.

Projektgruppen delade med sig av planerna för huset, som man diskuterat med Familjebostäder. Detaljplanen är nu beslutad, men överklagad, en process som kan pågå hela våren.

Mötet delade upp sig i arbetsgrupper för att diskutera lägenheter, gemensamma utrymmen och utemiljöer.

Se hela protokollet.

Enkäten klar

Hämta enkäten

En lista över principer för de gemensamma utrymmena, baserad på enkäten och visionsdokumentet.

Detaljplanen godkänd

– Jag hoppas att det här ska gå bra, sa Familjebostäders nya vd Anette Sand när hon den 15 december 2015  besökte projektgruppen.

Hon berättade att hon gillade kollektivhus och hade jobbat med flera stycken tidigare hos Stockholmsbostäder.

Familjebostäders ledning har beslutat att jobba enligt den plan vi har föreslagit, nämligen att Framtiden och Kombo upprättar och administrerar en kö efter hur lång tid man varit medlem i respektive förening.

Detaljplanen är antagen, men kan fortfarande överklagas. Om det sker, skjuts byggstarten upp med ca 3 månader för varje instans (Max 3). Annars kan bygget börja till hösten, 2016.
Vi planerar ett gemensamt medlemsmöte 24:e januari, för att spika hur vi gör med kön och föreningarna.

Se DN-artikel

Nu är planeringen igång

7 oktober 2015

Huset i bakgrunden på montaget planeras till höger när man kommer ut ur tunnelbanan i bakre uppgången från stan räknat.

Intill tunnelbanestationen Hägerstensåsen i Stockholms söderort planerar kollektivhusföreningarna Kombo och Framtiden tillsammans med Familjebostäder ett nytt kollektivhus. Ännu är inte detaljplanen spikad, men om den går igenom beräknas huset vara färdigt för inflyttning 2018-2019.

Läs mer →

Familjebostäder backar

 

”Det är vi som inte får bo tillsammans, för att ni bestämt er för att överge målen för kommunens bostadsbyggande. Vi är två föreningar – Kombo och Framtiden – som består av ca 160 barn, ungdomar, föräldrar och äldre som vill bo tillsammans i ett hyreshus där vi också kan ha gemensamma aktiviteter och en matservering där vi regelbundet lagar mat åt varandra .”

Föreningarna Kombo och Framtiden har skrivit ett öppet brev till Familjebostäders styrelse, efter beskedet att de sannolikt inte kommer att bygga något kollektivhus. Läs hela brevet.

Bygger Stockholm kollektivhus?

Över 80 personer kom till utfrågningen av politikerna i Stockholm. De lämnade mötet något mer positiva än de var när de kom.

Fambos prio studentbostäder

Möte med Familjebostäder 130529:

Studentbostäder mer prioriterade!

Anja Norman, chef nyproduktion FB, Thomas Stadig, ekonomichef FB, Ingela Blomberg föreningen Framtiden, Susanna Renkert, Niklas Krantz, Mette Kjörstad, alla Kombo.

Läs mer →

Nytt Huddingehus

Träff om ett nytt kollektivhus i Huddinge 4 juni 2013

Representanter från Kombo, Grégori Almonte och Elin Persson. (Elin antecknade)
Britt Björneke (V), Karin Olsson (V) och Olof Olsson (Mp) hälsade välkomna. Intentionen med mötet är att informera om kollektivhus, hitta en intresserad grupp av människor som kan bilda en ideell förening baserad i Huddinge, som aktivt kan samarbeta med dem för att skapa ett nytt kollektivhus. Tanken är att Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Huddinge ska lägga en motion till fullmäktige om att ett nytt kollektivhus borde byggas. Deras förhoppning är att motionen lättare blir bifallen om de kan visa på att det redan finns människor som vill bo i huset.

Dick-Urban Vestbro informerar om kollektivhusens läge idag. Han berättar att intresset för kollektivhusen har haft en liten uppgång igen.”Guldåldern” var under 80-talet då de flesta av kollektivhusen som finns idag byggdes. Under 90-talet en nedgång men under de senaste 10 åren har en liten uppgång skett och då främst för 40+ hus, för personer över 40 år utan hemmavarande barn. KollektivhusNU arbetar även internationellt för kollektivhusfrågan och har under de senaste åren varit på ett flertal konferenser. Samt att just nu byggs ett kollektivhus i Malmö för KiM (Kollektivhus i Malmö), ett hus för alla åldrar. Vikigt för att kollektivhus skall komma till stånd är att det finns någon eldsjäl hos Byggherren tror Dick-Urban och när man väl fått ett hus i bruk att det råder en ”Anda av Acceptans”.
Tuula Keihäs och Kerstin Eriksson berättar om hur det är att leva i Fullerstabacke. Tuula var med i intressegruppen som fanns för att skapa huset. Några av deras erfarenheter från huset är att det är bra om det finns några fler större lägenheter. De har brist på det i deras hus. I deras byggnad finns idag 26 lgh och på grund av att det varit för få stora lgh har några familjer tvingats flytta. De har haft ett fungerande matlag under alla år som huset varit i bruk och de beskriver matlagen som husets hjärta. De berättar att på sommaren när ingen matlagning sker så blir det även en annan typ av kollektivkänsla, annorlunda men också trevlig, men preferensen kändes som att de föredrog när matlagen är igång. Allmänna ytor de nämnde är kök, matsal, gästrum, snickis.
Politikerna tar vid och säger att de har tittat på fyra områden som potentiella platser för ett nytt kollektivhus i Huddinge: Storängen, Segeltorp, Vårbygård och Sätra Ängar.
Politikerna säger även att när det finns en ideell förening att referera till i Huddinge så kommer de att lägga in en motion till kommunfullmäktige. Under mötets gång samlades namn in och en email-lista påbörjades, den har ej skickats ut i skrivande stund.
Näravarande vid mötet förutom ovan nämnda politiker och Kombo. Föreningen Hållkollbo, allmänt intresserade personer från Huddinge varav en hade koppling till Hyresgästföreningen och en annan till Gröna studenter på Södertörns högskola.
Om man är intresserad av mer information eller sätta upp sig på email-listan om Huddinge kollektivets nya formande, kontakta: Karin Olsson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet, karin.olsson@huddinge.se, 08-535 301 49.

Detta var inbjudan till träffen:
Tisdag 4 juni 19.00 i Kollektivhuset Fullersta Backe som ligger på Kyrkängsbacken 8 i Huddinge (helt när Huddinge centrum/Huddinge station).
Tanken är ju att Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Huddinge ska lägga en motion till fullmäktige här i kommunen om att ett nytt kollektivhus borde byggas. Vår förhoppning är att motionen lättare blir bifallen om vi kan visa på att det redan finns människor som vill bo i huset. Möjligen vore det allra bäst om man kan bilda en ideell förening för ändamålet.
Det är just detta som vi till exempel kommer prata om den 4 juni, och förstås samla in alla synpunkter och idéer.
Hoppas att du kan komma.
Anmäl om du kommer eller inte till Karin Olsson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet, karin.olsson@huddinge.se, 08-535 301 49.
Många hälsningar
Marica Lindblad (Mp) och Britt Björneke (V)

Idemöte på ABF

Idémöte om politiskt seminarium om kollektivhus

Närvarande:

KOMBO: Jenny, Elin, Susanna, Cecilia, Anders, Karin

Tyresö Kollektivhusförening: Hjördis, Edward, Maria

HållkollBo: Margareta Mygg
Den 5 mars träffades representanter från de tre kollektivhusföreningarna KOMBO, Tyresö och HållkollBo för att diskutera eventuellt intresse av att samarrangera ett offentligt möte och seminarium med politiker om kollektivhusboende.

Bakgrunden till mötet och förslaget till ett politiskt seminarium är den upplevda bristen på medvetande om och intresse av kollektivhusboende bland både allmänheten, bostadsföretag och politiker.

Mål med ett offentligt möte:

·        Att göra byggandet av fler kollektivhus till en viktig bostadsfråga.
·        Att skapa en stark opinion för fler kollektivhus.

Idédiskussion:

Kollektivhusföreningarna vill bjuda in lämpliga politiker att tala på seminariet och att delta i panelsamtal om byggande av fler kollektivhus. Det diskuterades huruvida vi skall lyfta konkreta politiska frågor och om vi borde lämna fram konkreta förslag? Vi vill försöka få politikerna att koppla ihop byggandet av fler kollektivhus med en av sitt respektive partis kärnfråga.

Vi diskuterade de hinder som finns för byggandet av kollektivhus, framförallt problemet med höga priser och kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Även att regelverket för passivhus och byggnormerna i viss utsträckning kan förhindra byggandet av kollektivhus.

Vi kom fram till att på det offentliga mötet är det viktigt att vi lyfter fram frågor som de berörda politikerna faktiskt kan påverka. D.v.s. att det planerade mötet inte är rätt forum för vidare diskussioner om huruvida det ekonomiska systemet vi har idag är bra eller dåligt.

Möjliga frågor vi önskar att politikerna besvarar på seminariet:

·        Hur anvisas marken? Kan vi omdefiniera hur marken anvisas för att inkludera andra värden än de ekonomiska t.ex. sociala och miljömässiga värden?
·        Skall det vara tvingande för kollektivhus att vara med i bostadsförmedlingen?

Programskiss:

Förslaget är att kollektivhusföreningarna tillsammans arrangerar ett offentligt möte och seminarium på ABF-huset i sep-okt 2013 – ett år före valet.

Kl 18:00-20:00 en vardagkväll då vi tror att vi har större chans att få dit de önskade politikerna en vardag än en helgdag.

  1. Allmän information om kollektivhus. Vad innebär det för individen att bo i kollektivhus? Vilka samhällsvärden har kollektivhusboende? Bl.a. Det är ett boende som är gynnsamt för kommunen då det avlastar hemtjänsten och annan samhällsservice.
  2. Politiker 1: Besvarar en i förväg ställd fråga om vilka hinder som idag finns för byggandet av fler kollektivhus och de lösningar de kan se på detta.
  3. Politiker 2:
  4. Fika med mingel och utställning om befintliga kollektivhus i Sverige. Föreningen KollektivhusNu har en utställning som vi skall be att få använda oss av.
  5. Politiker 3 (Hur många skall tala?)
  6. Panelsamtal: Inom vilka samhällsfrågor kan kollektivhusboende vara ett positivt bidrag? Vilken roll kan byggandet av fler kollektivhus ha i satsningar på hållbara städer?
  7. Avslut

Identifierade arbetsuppgifter:

·        Ta fram en lista på politiker vi vill ta kontakt med. Vilka politiker vill vi vända oss till? Stockholm? Kranskommuner?
·        Ta fram en programbeskrivning och bakgrundsmaterial för att använda när vi säljer in idén om seminariet till politiker m.fl.
·        Sätta upp ett nytt möte i maj för att arbeta vidare med förslaget, arbetsgruppen i KOMBO kommer med förslag på datum.

/Jenny Wanselius – KOMBO